tel. 510-051-311  e-mail: ppawlowski(a)techpoz.pl

Instrukcje Bezpieczeństwa Pożarowego

Nasza firma wykonuje Instrukcje Bezpieczeństwa Pożarowego (IBP) dla zakładów i instytucji, dokumenty opracowywane są przez osoby posiadające wyższe wykształcenie pożarnicze - Absolwentów Szkoły Głównej Służby Pożarniczej. Każda instrukcja składa się z części opisowej i graficznej, przygotowane przez nas plany ewakuacji mogą na Państwa życzenie zostać przygotowane do powieszenia w obiekcie. Instrukcje, plany przekazujemy również w wersji elektronicznej. 

 

naglowek5 ok

Prawidłowa instrukcja powinna zawierać:

- Warunki ochrony przeciwpożarowej, wynikające z przeznaczenia, sposobu użytkowania, prowadzonego procesu technologicznego, magazynowania (składowania) i warunków technicznych obiektu, w tym zagrożenia wybuchem;

- Określenie wyposażenia w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice oraz sposoby poddawania ich przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym;

- Sposoby postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia;

- Sposoby zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym, jeżeli takie prace są przewidywane; 

- Warunki i organizację ewakuacji ludzi oraz praktyczne sposoby ich sprawdzania;

- Sposoby zapoznania użytkowników obiektu, w tym zatrudnionych pracowników, z przepisami przeciwpożarowymi oraz treścią przedmiotowej instrukcji;

- Zadania i obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla osób będących ich stałymi użytkownikami;

- Plany obiektów, obejmujące także ich usytuowanie, oraz terenu przyległego, z uwzględnieniem graficznych danych dotyczących w szczególności:

*powierzchni, wysokości i liczby kondygnacji budynku,

*odległości od obiektów sąsiadujących,

*parametrów pożarowych występujących substancji palnych,

*występującej gęstości obciążenia ogniowego w strefie pożarowej lub w strefach pożarowych,

*kategorii zagrożenia ludzi, przewidywanej liczby osób na każdej kondygnacji i w poszczególnych pomieszczeniach,

*lokalizacji pomieszczeń i przestrzeni zewnętrznych zaklasyfikowanych jako strefy zagrożenia wybuchem,

podziału obiektu na strefy pożarowe,

*warunków ewakuacji, ze wskazaniem kierunków i wyjść ewakuacyjnych,

*miejsc usytuowania urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, kurków głównych instalacji gazowej, materiałów niebezpiecznych pożarowo oraz miejsc usytuowan0ia elementów sterujących urządzeniami przeciwpożarowymi,

*wskazania dojść do dźwigów dla ekip ratowniczych,

*hydrantów zewnętrznych oraz innych źródeł wody do celów przeciwpożarowych,

*dróg pożarowych i innych dróg dojazdowych, z zaznaczeniem wjazdów na teren ogrodzony;

*wskazanie osób lub podmiotów opracowujących instrukcję