tel. 510-051-311  e-mail: ppawlowski(a)techpoz.pl

Próbna ewakuacja budynku

Proponujemy Państwu szkolenie z Praktycznego Sprawdzenia Ewakuacji (PSE). 

Praktyczne sprawdzenie ewakuacji wymagane jest dla obiektów, w których cyklicznie zmienia się jednocześnie grupa powyżej 50 użytkowników, w szczególności: szkół, przedszkoli, internatów, domów studenckich, praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji należy dokonać - co najmniej raz na rok, jednak w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia rozpoczęcia korzystania z obiektu przez nowych użytkowników, co dla obiektów oświatowych oznacza termin do końca listopada (względnie do końca grudnia dla uczelni wyższych) każdego roku.
Z kolei w przypadku obiektu zawierającego strefę pożarową zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL II (obiekty użyteczności publicznej przeznaczone przede wszystkim do użytku osób o ograniczonej zdolności poruszania się, takie jak: szpitale, żłobki, przedszkola, domy dla osób starszych), zakres i obszar budynku objęty praktycznym sprawdzeniem organizacji i warunków ewakuacji musi być uzgodniony z właściwym miejscowo komendantem miejskim Państwowej Straży Pożarnej.

Właściciel lub zarządca obiektu objętego obowiązkiem przeprowadzenia praktycznego sprawdzenia organizacji i warunków ewakuacji jest zobowiązany powiadomić właściwego miejscowo komendanta powiatowego PSP  o terminie próbnej ewakuacji, nie później niż na tydzień przed jej przeprowadzeniem. 

W szkoleniach możemy wykorzystać generator dymu i dokładnie odwzorować warunki panujące w pomieszczeniach/ korytarzach podczas pożaru. Przyjmujemy do realizacji różne typy scenariusza np. powrót do zakładu w maskach po ranną osobę. Wygenerowany dym jest bez zapachu, posiada wszystkie certyfikaty, jest bezpieczny dla ludzi i środowiska. 

Firefighter Trainer 401 800x531px

Dla ułatwienia poniżej zamieszczamy propozycję druku zgłoszeniowego, który można wykorzystać przesyłając do Komendy PSP w Kutnie informację o planowanym sprawdzeniu organizacji i warunków ewakuacji.

 

Zgłoszenie Praktycznego Sprawdzenia Ewakuacji - do pobrania.